PONUKA

Marketingové konzultácie
Biznis konzultácie a poradenstvo
Firemné školenia

 Vzdelávanie zamestnancov 
Riadenie projektov a marketingu
Projektový manažér 
Marketingový manažér
a i.

Som pripravený makať!

Rád si vyhrniem rukávy a pomôžem aj vašej firme alebo značke priniesť inovácie a odhaliť skutočný potenciál.

-> Biznis
konzultácia

Biznis rozhovor vám prinesie nové nápady, inovácie a riešenia. Spoločne odhalíme potenciál vašej firmy. Vďaka konzultáciám získate know-how, ako zlepšiť váš biznis.

Cena: 100 € / 60 min.

-> Biznis poradenstvo

Biznis poradenstvo je séria 10 biznis konzultácií ktorá vám prinesie nový uhol pohľadu na váš biznis. Analyzujem vaše firemné procesy a pomôžem vám odhaliť skutočný potenciál vašej firmy. Prinesiem vám nové nápady, inovácie a riešenia. Odovzdám vám akčné kroky, ako inovovať vaše podnikanie.

Cena: 90 € / 60 min.

->Firemné vzdelávanie

Vediem firemné školenia na rôzne témy z oblasti manažmentu, marketingu, firemnej komunikácie a inovácií. Vzdelávam zamestnancov z rôznych oblasti podnikania.
Firemné vzdelávanie realizujem u vás vo firme alebo online. Tréningy, kurzy, školenia pripravím podľa požiadaviek na mieru.

Cena od: 200 € / 60 min.

->Biznis
analýza

Vďaka mojim skúsenostiam a overeným metódam z oblasti Manažmentu a Marketingu zistím dôvody nedostatočného predaja vašich produktov a služieb, nedostatočnej spokojnosti zamestnancov a partnerov i. Na základne zistení navrhnem akčné riešenia na zlepšenie situácie.

Cena od: 50€ / 1 hod.

-> Manažér

Zavádzate nový produkt alebo službu na trh? Potrebujete efektívne riadiť tím ľudí? Potrebujete dotiahnuť projekt do úspešného konca? Som tu pre vás!

Mzda: podľa dohody*
(*možnosť spolupráce full time / part time / živnosť)

-> Mystery
Shopping

Nestranne a anonymne ohodnotím kvalitu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu vybranej prevádzky. V podrobnom reporte opíšem hlavné kvality aj nedostatky prevádzky a zákazníckeho servisu.

 Cena:
od 500 € / prevádzka
 

Aké metódy používam?

Brainstorming, SWOT analýza, STEEP analýza, BCG matica, 6 klobúkov, Ansoffova matica, Myšlienkové mapy a i.

-> Brainstorming.

Brainstorming je kreatívna metóda, ktorú používam na získavanie nápadov na riešenie firemných problémov.

-> SWOT analýza.

SWOT analýzu používam na odhalenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb.

-> STEEP analýza.

STEEP analýzou hodnotím politické, ekonomické, sociálne aj technologické faktory, ktoré vplývajú na váš biznis.

-> BCG matica.

Prostredníctvom BCG matice nájdem vaše Otázniky, Hviezdy, Dojné kravy, Psi.

-> 6 klobúkov.

Prostredníctvom kreatívnej techniky šiestich mysliacich klobúkov sa pozriem na jednen problém zo 6 rôznych uhlov pohľadu.

-> S.C.A.M.P.E.R.

Pri metóde SCAMPER využívam kroky: SUBSTITUTE, COMBINE, ADAPT, MODIFY, PUT, ELIMINATE, REVERSE na riešenie problému.

-> Myšlienkové mapy.

Myšlienkové mapy využívam, ako pomôcku na usporiadanie informácií a nápadov pri riešení problémov aj biznis rozhodovaní.

-> Marketingový mix.

Analyzujem vaše produkty a služby formou Marketingového mixu 4P, 6P, 7P, 8P, 4C...

-> Segmentácia.

Vypracujem segmentáciu trhu a zákazníkov.

-> RACI matica.

V agilných tímoch sa snažím definovať role aj prostredníctvom matice zodpovednosti RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

-> D.M.A.I.C.

DMAIC používam na zlepšovanie, optimalizáciu a stabilizáciu obchodných procesov a návrhov.

-> Ganttov diagram.

Ganttov diagram používam pri riadení projektových úloch zobrazených v čase.

-> Agilné techniky.

Medotika SCRUM pri riadení najmä IT tímov mi pomáha zaručiť rýchlu spätnú väzbu, neustále zlepšovanie tímu aj rýchlu adaptáciu na zmeny.

-> Biznis koučing.

Biznis koučing používam na osobný a profesný rozvoj členov tímu. Pravidelný koučing tímu pomáha dosahovať firemné ciele a otvára nové možnosti pre zvýšenie efektivity, spokojnosti a pracovného výkonu.

-> Model Canvas.

Môj obľúbený Business Model Canvas nazerá na váš biznis z kľúčových uhlov pohľadu.

-> KPI.

Snažím sa pozorovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré vyjadrujú výkonnosť firemných procesov a dosahovanie cieľov.

-> 360° spätná väzba.

Spätnú väzbu vnímam, ako dar. 360° spätná väzba je efektívny spôsob hodnotenia zamestnancov, kde je zamestnanec hodnotený zo všetkých možných strán.

-> Paretov princíp.

Rád sa riadim Paretovým princípom a hľadám, ktorých 20% činností vo firmách aj manažmente prináša 80% úžitku a ktoré činnosti je lepšie outsourcovať.

-> Kaizen.

Japonsku metódu Kaizen rád používam na postupné zlepšovanie a optimalizovanie procesov a pracovných postupov, čo vedie k zvyšovaniu kvality a znižovaniu nepodarkov a úspore materiálu aj času.

-> Životný cyklus.

Riadenie životného cyklu produktov a služieb vnímam ako jednou z kľúčových úloh riadenia marketingu a predaja. (Vývojová fáza, Uvádzacia fáza, Rastová fáza, Fáza zrelosti, Fáza úpadku)

-> PDCA cyklus.

Metódu PDCA cyklus (Plan, Do, Check, Act) využívam na postupné zlepšovanie kvality výrobkov, služieb, procesov, dát a i.
 

Aké nástroje používam?

Monday, Asana, Trello, Google Drive, ...

-> Monday:

Monday.com používam na správu projektov, úloh a efektívnu tímovú prácu.

-> Asana:

Aplikácia Asana mi pomáha organizovať, sledovať a spravovať prácu tímu.

-> Trello:

Aplikáciu Trello používam na vytváranie zoznamov v štýle Kanban.

-> Google Drive:

Google Drive používam na ukladanie a synchronizáciu súborov.

-> Google Sheets:

Google Sheets používam na zdieľané tabuľky, grafy, výpočty a i.

-> Google Kalendár:

Google Kalendár používam na správu času, zdieľaných stretnutí, udalostí a úloh.

-> Slack:

Slack rád používam na firemnú komunikáciu a chat.

-> WebSupport:

WebSupport používam na správu domén a hostingov.

...

...

Podajme si ruku na spoluprácu!

Teším sa na našu spoluprácu!